Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy

Hosť: Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

 

Prednáška sa zaoberá dejinami tých škôl, ktoré zohrávali významnú úlohu v kultúrnej histórii Prešporku a Uhorska od 17-ho storočia po začiatok 20-ho storočia.

Na jednej strane to bude katolícke školstvo od jezuitského gymnázia cez kráľovskú akadémiu po Alžbetínsku univerzitu, na protestantskej strane zasa pôjde a evanjelické lýceum a o teologickú akadémiu.

Aj na katolíckych, aj na evanjelických školách mala vtedy výuka filozofie veľkú váhu.

Prednáška preto akcentuje vplyv vyučovanej filozofie na svetonázorovú a kultúrnu orientáciu študentov. 

88